Ideekonkurss "Mulgimaa väravad"

Ideekonkurss „Mulgimaa väravad“

Tingimused visuaalse ideekonkursi „Mulgimaa väravad“ korraldamiseks Mulgi, Viljandi ja Tõrva vallas riigiteede ringristmikutele taieste/suurvormide paigaldamiseks

1. Ideekonkursi eesmärk

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda viib läbi avaliku konkursi eesmärgiga saada sobivaimad visuaalsed ideekavandid kolme Mulgimaa valla ringiristmikele mulgiteemaliste taieste/suurvormide loomiseks. Ideekavandid on aluseks taieste/suurvormide edasisel ehituslikul projekteerimisel ja rajamisel.

Eesmärgiks on saada kokku 3 ideekavandit – Mulgi vallas Abja-Paluoja Sarja ringristmiku taiese/suurvormi kavand, Viljandi vallas Viiratsi ringristmiku taiese/suurvormi kavand, Tõrva vallas Tõrva linna ringistmiku taiese/suurvormi kavand.

 

2. Taustainfo

Mulgimaa on kultuuriline piirkond Lõuna-Eestis, mis köidab meeli eeskätt unikaalse looduse ja oma kultuurilise pärandiga.

Mulgimaa ajaloolis-kultuuriline piirkond on välja kasvanud Sakala muinasmaakonna lõunaosast ja asub tänaste Viljandi, Valga ja Pärnu maakondade territooriumil. Ajalooline Mulgimaa koosnes viiest kihelkonnast - Halliste, Helme, Karksi, Paistu ja Tarvastu, tänase haldusjaotuse kohaselt Mulgi ja Tõrva valdade ning osaliselt Viljandi valla territooriumil. Mulgimaa asukatele oli omane ja on vähesel määral ka täna Mulgi murdekeele rääkimine.

Mulgimaa loodus on mitmekesine – siin on nii kõrgendikult ulatuvaid mäetippe kui ürgorgusid, jõgesid, suuri järvi kui väikesi järvesilmu, imeilus rabamaastik ning lugematul hulgal metsaalasid.

Mulgimaad iseloomustab rikkalik ajalooline kultuuriline taust - iseloomulikud mustrid, arhitektuur, toit, omane keelemurre, jms. Vt. täpsemalt siit: https://mulgimaa.ee/mulgi-keel-ja-meel/

Käesoleva konkursiga soovitakse leida kolmele Mulgimaa ringristmikule paigaldatavate taieste/suurvormide visuaalsed kavandid, mis väljendavad Mulgimaale omaseid elemente, andes selle vaatajale tundmuse ja teadmise, et ta viibib Mulgimaal.

 

3. Osalemistingimused

Tegemist on avaliku konkursiga, kus võivad osaleda füüsilised isikud ja juriidilised isikud ning neist moodustatud ühisosalejad. Ühe osaleja või grupi poolt esitatavate tööde arvu ei piirata.

Konkursist ei või osa võtta žürii esimees ja liikmed, nende perekonna liikmed, eksperdid ja isikud, kes on osalenud konkursi ettevalmistamisel.

 

4. Ideekonkursi ajakava

22.09.23

Ideekonkursi väljakuulutamine

05.11.23

Võistlustööde esitamise tähtaeg

24.11.23

Võistlustööde hindamine ja ideekonkursi tulemuste väljakuulutamine hiliseim tähtaeg

 

5. Konkursi alusmaterjalid

Konkursil osalemisel on vaja lähtuda järgnevatest materjalidest:

5.1 Konkursi tingimused

5.2 Projekteeritavate alade asendiplaanid (lisatud kaasa Maa-ameti kaardipiltidena).

Abja-Paluoja ringristmiku puhul arvestada Transpordiameti poolt planeeritud ringi ümberehitamisega (lisatud tingimuste lisana Lisa 2)

5.3 Transpordiameti nõuded objektile (lisatud tingimuste lisana Lisa 1)

5.4. Valdade poolt esitatud lisatingimused vastava valla ideekavandile:

5.4.1 Mulgi valla lisatingimused:

5.4.1.1 Teose kavandamisel lähtuda märksõnast „mulgilik suund Mulgimaale“.

5.4.2 Viljandi valla lisatingimused:

5.4.2.1 Teose kavandamisel lähtuda märksõnast „Mulgimaa algab siit“.

5.4.3 Tõrva valla lisatingimused:

5.4.3.1 Teosel kavandamisel lähtuda märksõnast „Tõrva kui Mulgimaa kuurort, Tõrva- Suvituslinn aastast 1937“ ideele (inspiratsiooni saab kodulehelt - https://visittorva.ee/)

5.5 Kavandatava teose idee peab endas hõlmama ka (meeleolu)valgustuse kirjeldust.

 

6. Võistlusülesanne

Konkursi eesmärgiks on saada sobivaimad visuaalsed ideekavandid kolme Mulgimaa valla ringiristmikele mulgiteemaliste taieste/suurvormide loomiseks. Võidutöö kavandi alusel valminud taiesed/suurvormid hakkavad paiknema Mulgi valla, Viljandi valla ning Tõrva valla riigiteede ringristmikel ning tähistavad avalikus ruumis Mulgimaale jõudmist – nn mulgimaa väravad.

Kavandatav teos peab olema mulgiteemaline ning arvestada tuleb valdade poolt esitatud lisatingimusi. Mulgiteemalisust saab siinkohal mõtestada mitmekülgselt – oodatud on nii traditsioonilised mulgiteemalised käsitlused, kuid ka uudsed ning innovaatilised ideed, mis iseloomustavad Mulgimaad ja vastavat Mulgimaa piirkonda.

Visuaalse ideekavandi koostamisel arvestada:

1. materjalivalikul arvestada, et taies/suurvorm peab olema vastupidav vähemalt 5 aastat ilma suuremaid täiendavaid hooldus ja paranduskulusid nõudmata.

2. taies/suurvorm oleks vaadeldav ka pimedas (arvestama peab Transpordiameti tingimustega valgustuse projekteerimisel)

3. taiese/suurvormi rajamise hinnanguline maksumus koos eeltöödega (sh projekteerimise kulusid, ehituskulusid ning paigalduskulusid) ei ületaks 70 000 eurot ühe taiese/suurvormi kohta.

Üks autor võib esitada ühe või mitu kavandit erinevatele asukohtadele.

Hindamiskomisjon võib esitatud töid konkursi asukohtade vahel ümber tõsta.

 

7. Asukohad ning nendega seonduvad tingimused

 Riigiteede ringristmikud, kuhu soovitakse taiesed paigaldada:

 • Mulgimaa vallas Abja-Paluoja linnas riigitee nr 6 Valga - Uulu km 72,06-72,11;
 • Viljandi vallas Vardja külas riigiteede nr 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme km 70,919 ja nr 52 Viljandi-Rõngu km 0,0 ristumiskohas asuv ringristmik;
 • Tõrva vallas Tõrva linnas riigiteede nr 6 Valga – Uulu km 27,787-27,846 ja nr 73 Tõrva – Pikasilla km 0,0 ristumiskohas asuv ringristmik.

Paigaldatava taiese kavandamisel peab jälgima Transpordiameti nõudeid (esitatud lisamaterjalina Lisa 2).

 

8. Esitatavad materjalid

Võistlustööna oodatakse taiese/suurvormi visuaalset joonis(eid)t, selle juurde käivat „lugu“.

Võistlustöö peab sisaldab järgmist:

 1. Taiese/suurvormi paiknemist asukohal – nn. asendiplaani joonis;
 2. Taiest/suurvormi iseloomustavad vaadete joonis(ed) koos oluliste mõõtmetega;
 3. Vähemalt üks kolmemõõtmeline joonis, kasuks tuleb taiese/suurvormi visuaalne kujutamine foto- või arvutimontaažina olemasoleva miljöö foonil;
 4. Väljapakutud idee kirjeldus, põhjendades muuhulgas seoseid mulgipärasuse ja kohaspetsiifilise eripäraga;
 5. Vajadusel materjalide ja tehniliste detailide lisaselgitused.

Projekti materjalid esitada digitaalsel andmekandjal. Vajadusel võib esitada ruumilise lahenduse ja maketi.

 

9. Tööde esitamine - TÄIENDATUD 27.10.2023

Tööde esitamine lõppeb 05. november 2023 kell 23:59.

Tööd esitada e-posti aadressil arenduskoda@mulgimaa.ee, suuremahulised failid laadida mõnda üldkasutatavasse failide jagamiskeskkonda(dropbox, Google draiv, wetransfer).

Soovi korral saab tööd esitada ainult selleks genereeritud e-posti aadressilt, lisades märgusõna.

Tööde esitajatega võetakse ühendust tööde esitamise e-posti aadressile.

 

10. Preemiafond

10.1 Preemiafondi suuruseks on 9 000 eurot, mis jagatakse võrdselt kolme võitja vahel.

1) Mulgi valla ideekavandi võitja – 3000 eurot;

2) Viljandi valla ideekavandi võitja – 3000 eurot;

3) Tõrva valla ideekavandi võitja – 3000 eurot.

10.2 Üks isik või grupp võib olla ka mitme ideekavandi võitja ning saab sellisel juhul mitu preemiat.

10.3 Preemiad makstakse välja hiljemalt 30 päeva jooksul pärast ideekonkursi tulemuste avalikustamist.

10.4 Preemiad kuuluvad maksustamisele vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

10.5 Teostamisvääriliste tööde puudumisel võib hindamiskomisjon konkursi nurjunuks tunnistada ja kuulutada välja uue konkursi.

10.6. Hindamiskomisjon saab konkursi nurjunuks tunnistada, kui selle poolt on 3/4 hindamiskomisjoni liikmetest.

 

11. Hindamiskomisjon

Esitatud võistlustööde hindamiseks kutsub MTÜ Mulgimaa Arenduskoda kokku kolm hindamiskomisjoni – iga valla võidutöö välja valimiseks moodustatakse eraldi komisjon, mis koosneb Mulgimaa Arenduskoja ja vastava valla esindajatest ning erialaspetsialistidest.

Hindamiskomisjoni ülesandeks on hindamisele sobivate tööde väljavalimine ning hindamise läbiviimine, sh võitjate väljakuulutamine.

Võistlustöid ei hinnata kui:

 • võistlustööd pole esitatud tähtajaks;
 • võistlustöö on ebakorrektselt vormistatud;
 • võistlustöö ei ole vormistatud komplekselt.

 

12. Autoriõigused

12.1 Ideekavandi autorile kuuluvad vastavalt kehtivale autoriõiguse seadusele kavandi isiklikud ja varalised autoriõigused;

12.2 Osaleja kinnitab kavandit esitades, et ta on kavandi autor või tal on kavandi autoriga sõlmitud kokkulepe kavandi isiklike ja varaliste autoriõiguste kasutamiseks;

12.3 Kavandi esitamisega annab osaleja nõusoleku oma kavandi avalikustamiseks. Premeeritud kavandeid võib Tellija kasutada pressimaterjalide koostamisel ja avaldada oma kodulehel meedias, reklaamides, näitustel jt kohtades ilma talle selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

12.4 Konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest lähevad parimaks osutunud osaleja ideekavandi kõik seonduvad varalised õigused ajaliste ja geograafiliste piiranguteta üle MTÜ Mulgimaa Arenduskojale. Mulgimaa Arenduskojal on õigus visuaalse identiteedi elemente kasutada heaperemehelikult ning jätkata kavandi idee elluviimist koostöös kolmandate isikute ning autoritega.

12.5 Osaleja vastutab selle eest, et tööde teostamisel on järgitud kõiki autoriõiguse nõudeid ning üleantavate tööde kasutamine Tellija poolt valitud viisil ei riku ühegi kolmanda isiku autoriõigusi.

 

13. Kontaktinfo

Lisainfot konkursi tingimuste ja sisu osas saab e-posti arenduskoda@mulgimaa.ee või telefonil +372 5303 8361

 

LISA 1. Transpordiameti nõuded

LISA 2. Abja-Paluoja ringristmik