Arengukava

ARENGUKAVA AASTATEKS 2019-2022


SISSEJUHATUS

Mulgi Kultuuri Instituudi (edaspidi MKI) arengukava 2019 – 2022 eesmärk on määratleda organisatsiooni pikaajalised strateegilisd eesmärgid ja tegevussuunad. Mulgi Kultuuri Instituudi moodustavad kõik Mulgimaa omavalitsused, mis ühinesid haldusreformi käigus kolmeks omavalitsusüksuseks. Mulgimaa valdade ühtne mulgi identiteedi, keele ja kultuuri hoidmine ja arendamine parandab selle paikkonna elanike ühtekuuluvustunnet, tõstab elukvaliteeti ja tänu sellele saab Mulgimaa atraktiivseks piirkonnaks nii elanikele, ettevõtjatele kui ka turistidele. Selle eesmärgi saavutamiseks on kokku kutsutud MKI. Arengukava koostamisel on kasutatud ekspertide abi, Mulgimaa arengukava koostamise materjale ja Mulgimaa omavalitsuste arengukavasid.Arengukavas väljatoodud tegevused on aluseks tegevustele ühtse Mulgimaa mainekujunduse ja kultuuripärandi valdkonnas. Arengukava tegevusi saab kasutada projektipõhiste vahendite hankimiseks ja tegevuste elluviimiseks. Arengukavas väljatoodud tegevusi vaadatakse üle, vajadusel täiendatakse ja parandatakse vähemalt kord aastas.

MISSIOON

Ühendada ja edendada Mulgimaa arengule suunatud organisatsioone, kanda ühtseid väärtusi, hoida mulgi keelt ja kultuuripärandit ning toetada ettevõtluse arengut.

VISIOON

Pärimuskultuurile toetudes tugevdame Mulgimaa elujõudu ja ühendame ressursid Mulgimaa igakülgseks, omanäoliseks ja tasakaalustatud arenguks.

Mulgimaa on eelkõige siin elavatele inimestele kasulik ja ettevõtjatele atraktiivne elukeskkond, kuhu tahetakse oma kodu rajada.

Mulgimaa on siseturul ja naaberriikides tuntud, tunnustatud ja hea mainega turismisihtkoht, mis pakub meeldejäävat reisielamust erinevatele sihtgruppidele.

LÄHTEALUSED

Seosed programmide, arengu- ja tegevuskavade ning institutsioonidega:

 • Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020

 • Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava 2019-2022

 • Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava

 • Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020

 • Mulgi valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022

 • Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023, investeeringud 2019-2023

 • Viljandi valla arengukava tegevuskava 2019-2025 ja tegevuskava 2019 – 2022

 • MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023

 • Mulgimaa Arendusprogramm. Mulgi Kultuuri Instituut 2014

 • Mulgimaa 2020 turismistrateegia, tööversioon. Mulgi Kultuuri Instituut 2015

HETKEOLUKORRA ANALÜÜS

MTÜ Mulgi Kultuuri Instituudi (lühendatult MKI) moodustavad kõik Mulgimaa omavalitused. Haldusreformi tulemusena on alates novembrist 2017 Mulgimaal kolm omavalitsust: Mulgi vald, Tõrva vald ja Viljandi vald (Mulgimaa on selle valla lõunaosa), kuhu kuuluvad 5 kihelkonda: Halliste, Helme, Tarvastu, Karksi ja Paistu kihelkond. MKI administratsioon asub aadressil Kulla küla, Leerimaja, Mulgi vald. Mulgi Kultuuri Instituudis on tööl üks põhikohaga töötaja – juhatuse liige. Kaks mulgi keele õpetajat ja projektijuhti ning Mulgi segakoori dirigent tegutsevad ainult projektipõhiselt töövõtu- ja käsunduslepingutega. Alates 2011. aastast valitakse MKI osanike seast üheks aastaks vanem, kes esindab Mulgi Kultuuri Instituuti ning otsustab koos juhatajaga instituudiga seotud küsimusi.

MKI on ainuke mulgi kultuuri ja keele uurimisele, säilimisele ja levitamisele suunitletud ja töötav organisatsioon, mis kannab vastutust Mulgimaa seonduva rahvuskultuuri elujõulisuse eest.

Alates 2010. a on käivitatud Kultuuriministeeriumi haldusalas Mulgimaa kultuuriprogramm. Programmi üldeesmärk on väärtustada ja taaselustada Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära. Välja on kujunenud traditsioonilised sündmused: Mulke suvekuul, Mulgi konverents, Mulgi Pidu, Mulgi mälumäng, Mulgimaa laste folklooripäev, erinevad pärimuskultuuri laagrid, õpitoad ja keeleringid. MKI annab välja mulgikeelset ajalehte Üitsainus Mulgimaa, koostab mulgi-eesti suurt sõnastikku. Tegeletakse erinevate teavitusprojektidega Mulgimaa ajaloo, rahvariiete ja mulgi keele tutvustamiseks ja arendamiseks. Loomisel on Mulgi elamuskeskus Sooglemäe tallu Ala külas Tõrva vallas. Tegevusi koordineeritakse kõikides omavalitsustes ja tehakse koostööd koolide-lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, mittetulundussektori, Mulgimaa ettevõtjate ning arendus- ja turismiorganisatsioonidega.

MKI rahastamine sõltub omavalitsuste panusest (liikmemaksudest), Kultuuriministeeriumi ja Maaeluministeeriumi toetusest ja teistest sihtotstarbelistest toetustest ning projektipõhisest rahastamisest.

TUGEVUSED JA VÕIMALUSED

Instituudi tugevusena saab esile tuua traditsioonilised järjepidevad tegevused Mulgi kultuuri- ja keele arendamiseks. Õpetatakse mulgi keelt, toimuvad murderingid, keelepesad lasteaedadele ja õpetajate koolitus. On koostatud mulgikeelset õppematerjali, välja antud raamatuid ja luulekogumikke. Korraldatakse pärimuskultuuri tutvustavaid kohalikke ja piirkondlikke üritusi nt Mulgi toidu päevad, Mulgimaa laste folklooripäev, Mulgi pidu jne. Kajastatakse mulgikeelseid uudiseid igal teisipäeval Vikerraadios, kaks korda kuus Sakalas ja antakse välja ajalehte Üitsainus Mulgimaa. Mulgimaal on olemas inimesed, kes kannavad edasi traditsioone, sh traditsioonilise käsitööga tegelejad. On olemas tugev identiteet, mis põhineb ühtsetel ajaloo-, kultuuri- ja keeletraditsioonidel. Mulgi kultuuripärandit aitab hoida ja säilitada Rahavakultuuri Keskuse Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeede. Aktiivselt tegutsevad kodanikeühendused, kes teevad koostööd nii kohalike omavalitsuste kui ka ettevõtetega. Ettevõtjad on valmis tegema tihedamat koostööd omavahel, arendusorganisatsioonide ja ka kohalike omavalitsustega. Piirkonna arendamise eesmärgil teeb MKI tihedat koostööd Mulgimaa Arenduskojaga.

MKI kestlikule arengule on vaja luua Mulgimaa riiklik arenguprogramm. Programm aitaks kaasa Mulgimaa kui muistse pärimuskultuuripiirkonna ja mulgi keele leviala säilimisele ning elujõu kasvule. Mulgimaa tuntusele aitaks kaasa mitmepäevaste suurürituste meelitamine piirkonda (ürituste killustatuse vähenemine) ja mulgi kuvandi propageerimine läbi Eesti loometegevuse (teatri- ja filmikunsti, moetööstuse jne), samuti erinevate teistes piirkondades paiknevate ettevõtete pakutavate mulgi motiividel põhinevate toodete kaudu. Sooglemäele rajatav Mulgi elamuskeskus hakkab endas kandma eesti pärandkultuuri, peamiselt mulgi kultuuri eripära, seda säilitama ja tutvustama. Suureneb turistide külastatavus Mulgimaal.

NÕRKUSED JA OHUD

Kuigi Mulgimaa valdade tugevuseks on kultuuri- ja keeletraditsioonide olemasolu, on nõrkuseks nende traditsioonide vähene kasutamine. Liiga vähe on mulgi identiteediga seotud ühisüritusi, teenuseid ja ka info Mulgimaa kohta ei ole piisavalt hästi turundatud. Inimressurssi puudutavateks nõrkusteks on eestvedajate väsimine. MKI arengut on pärssinud projektipõhine töö organisatsiooni toimimiseks ja tihti vahetuvad juhid. Rahapuudus Sooglemäele elamuskeskuse rajamiseks.

Regionaalpoliitika kujundajad ei pruugi arvestada regionaalsete eripäradega, mistõttu võivad toetused väheneda. Arengutaseme erinevus Tallinna ja naaberriikidega võib tulevikus suureneda. Välisrahastuste kasutamisega kaasneb oht, et projektide mõju oodatakse liiga kiiresti ja bürokraatia rahade saamisel kasvab. Rahapuuduse tõttu jääb Sooglemäele elamuskeskus välja arendamata.

STRATEEGILISED EESMÄRGID JA OLULISEMAD TEGEVUSED

EESMÄRK 1: Mulgi kultuur on väärtustatud; taaselustatud on Mulgimaale omane elulaad, tavad ja kombed, oskused ning mulgi keel.

Keele ja hariduse meede: Kultuuri ja identiteedi jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline mulgi keelt ja kultuuri tutvustavate projektide jätkumine koolides ja lasteaedades. Seni on see toimunud Kultuuriministeeriumi rahastamisel, MKI eestvedamisel ning mulgi keelt ja kultuuri hästi tundvate inimeste abiga ellu viidud.

Olulisemad tegevused:

 • Huvilistele mulgi keele kursuste läbiviimine nii algajate kui edasijõudnute tasemel.

 • Jätkub regulaarne keelepesa õpetajate täiendõpe, et saavutada ja kindlustada mulgikeelne keskkond keelepesa rühmades.

 • Mulgi kultuuri ja keelt tutvustavate õppematerjalide väljaandmine

 • Tehakse koostööd Haridus- ja teadusministeeriumiga koolides omakultuuri (sh Mulgi murde) süstemaatilise levitamise arendamisel.

 • Mulgimaa pärimuspaikade rahvaluuleteadete otsimine käsikirjadest ja sisestamine andmebaasi

 • 2021. a lõpuks on välja töötatud mulgi murde praktiline sõnastik

 • Keelepesade ja laagrite korraldamine.
Pärimuskultuuri meede: MKI kannab vastutust Mulgimaaga seonduva rahvuskultuuri elujõulisuse eest.
Olulisemad tegevused:
 • Toidu ja joogi kui ühe identiteedi osa rakendamine Mulgimaa kuvandi loomisesse.

 • Pärimuskultuurialaste õpikodade, ümarlaudade, foorumite, õppepäevade ja õppereiside korraldamine.

 • Jätkuvad traditsioonilised ettevõtmised ja algatatakse uusi projekte ühiskonna erinevate vanuseastmete kaasamiseks (noored, täiskasvanud).

 • Oma rahvarõivaste kandmine ja populariseerimine.

 • Mulgimaa pärimuskultuuri ürituste korraldamine (nt Mulgi pidu, laste folklooripäev jne).

 • Välise kuvandi stiliseerimine erinevate eesti ettevõtjate poolt mulgi motiive kasutades (riided, viidastus, arhitektuur, tooted...)

Uued algatused:

 • Lugude rääkimine ja kogumine. Mulgimaa jagamine erinevateks kihelkondlikeks piirkondadeks ja tegutsemine selle nimel, et lood saaksid kogutud ja talletatud. Lugude põhjal on võimalik luua uusi või taas avastada vanu turismiatraktsioone. Lood peavad olema sees ka giidide juttudes.

 • Mulgimaa kokaraamatu väljaandmine.

 • Tantsu- ja laulukollektiivide kaardistamine.

 • Mitmepäevaste suurürituste meelitamine piirkonda, ürituste killustatuse vähendamine.

 • Mulgi kuvandi ja traditsioonide kaasajastamine loometegevuse abil (näidendid, blogid, mood, ….).

EESMÄRK 2: Mulgi kultuuri vahendatakse ja tutvustatakse kogu Eestis ja väljaspool, regulaarselt antakse välja mulgikeelset ajalehte Üitsainus Mulgimaa ning pärimuskultuuri kaitsmiseks ja edendamiseks loodud Mulgi Kultuuri Instituut on professionaalne ja jätkusuutlik organisatsioon.

Mulgimaa identiteedi ja mainekujunduse meede: Mulgimaa turundamisel ja kuvandi loomisel ei ole probleemiks niivõrd visuaalse identiteedi täielik puudumine, vaid selle vähene kasutamine ning erinevate kuvandit loovate elementide laialivalguvus. Mulgimaa piiri ületamisel ei ole mulgi identiteet nähtav ja seeläbi piirkond eristatav. Praegu ei ole piirkonnas piisavalt väljapaistvaid mulgi temaatikaga seotud turismiettevõtteid.

Olulisemad tegevused:

 • Mulgi elamuskeskuse rajamine Sooglemäe tallu;

 • Mulgimaa ühisturundus siseturul ja lähiturgudel (prioriteedid Põhja-Läti, Lõuna-Soome jt);

 • Turismiettevõtjate julgustamine mulgi identiteedi ja omapäraga seotud märkide kasutamisel – nt. Mulgi märk, Mulgi Turismitalu, olemasolevate häärberite (ja teiste iseloomulike hoonete) viidastamine ja nende kasutamine turismiobjektidena jne.

 • Mulgi toidu kontseptsiooni väljatöötamine ja kasutamine Mulgimaa kuvandi loomisel.

 • Mulgi identiteediga seotud meenete, fotode jm kultuuripärandiga seotud konkursside läbiviimine ja toetamine.

 • Üitsainus Mulgimaa järjepidev väljaandmine vähemalt neli korda aastas nii paberkandjal kui veebilehel.

 • Iganädalased mulgikeelsed uudised Vikerraadios.

 • Traditsiooniliste pärimuskultuuriürituste jäädvustamine filmilindile ja helikandjale.

 • Mulgi kultuuri tutvustavate trükiste ja muude infokandjate väljaandmine.

Uued algatused:

 • Arhitektuuriväärtuste esiletõstmine ja koostöö tegemine huvitavate hoonete omanikega.

 • Olemasolevate struktuuride ärakasutamine Mulgimaa reklaamimisel ja visuaalse identiteedi loomisel, koostöö arendamine Kõpu külastuskeskusega, aga ka Soomaa piirkonna ja Lilli loodusmajaga jt. Teatud tingimustel ja piisava koostöö tulemusena saab kujundada „Väravad Mulgimaale“.

Organisatsiooni arendamise meede: MTÜ Mulgi Kultuuri Instituudi tegevuse tagamine ja arendamine.

Olulisemad tegevused:

 • MKI juhatusse lisatööjõu kaasamine eelarveliste vahendite olemasolul, vajalik on keelekoordinaator (projektijuht), kelle ülesanne on murdekeele säilitamise ja levitamise kontseptsiooni etapiviisiline väljatöötamine, keelega seotud projektide juhtimine ja koordineerimine

 • MKI kodulehe pidev arendamine. Koduleht peab kajastama olulisemaid sündmusi, ajakohastatud ülevaadet Mulgimaast, toimuvad projekte, MKI tegemisi ja arengukava. Kodulehe kasutamine mainekujunduskanalina ja meediasuhete korraldamisel.

 • Aastaks 2020 on saadud rahastamine riigieelarvest (kaasfinantseeringuks, tegevustoetuseks).

EESMÄRK 3: Tulemuslik koostöö erinevate organisatsioonidega ja ühisturundus.

Ühisturunduse meede: Mulgimaa on turismi seisukohalt atraktiivne ja hästi reklaamitud.

Olulisemad tegevused:

 • Mulgimaa-teemaliste filmide, videotutvustuste ja telesaadete tootmine, meedias kajastamine, sotsiaalvõrgustike kasutamine jms

 • Olemasoleva Mulgimaa veebilehe täiendamine, mis hõlmab erinevaid teemasid, sh Mulgimaa sündmuste kalender, uudiste rubriik, Mulgimaa kaasajastatud turismiinfo ja kultuuripärandi info.

 • Mulgimaa tutvustamine erinevatel turundusüritustel ja messidel ning teistel sarnastel üritustel.

 • Ühtse viidastuse täiendamine. Viidad peavad olema üle Mulgimaa paigutatud ja kujundatud sarnaselt.

 • Mulgimaal toimuvaid suursündmusi tuleb reklaamida üleriigiliselt: Mulgi Pidu, Mulgi konverents, Mulgi lipu päev jne

Uued algatused:

 • Mulgimaa legendide ja lugudega seotud kohtade ja vaatamisväärtuste väljaotsimine ja kaardistamine. Nende parem viidastamine. Objektid peavad olema paremini eksponeeritud ja vajadusel varustatud koduloolise tekstiga.

 • Mulgimaa turismimarsruutide väljatöötamine ja töös hoidmine ning teenuste ühisturundus.

Koostöö meede: Koostöö arendamine erinevate organisatsioonidega.

 • Käsitöömeistrite ja ettevõtjate (innovaatilised ja turismiettevõtted) kaardistamine ülemulgimaalise organisatsiooni tegevuse käivitamiseks või olemasolevate organisatsioonide tugevdamiseks ning tegevuse laiendamiseks.

 • Koostöö Mulkide Seltsi, väliseesti organisatsioonidega.

Uued algatused:

 • Ühisorganisatsioonide loomise toetamine (käsitöölised, Mulgimaa identiteeti kandvad (turismi)ettevõtjad, kultuuriedendajad, kohaliku toidukultuuriga seotud organisatsioonid jne).

EESMÄRK 4: Mulgimaa elamuskeskus on valmis, külastajatele avatud ja tegutseb jätkusuutlikult.

Olulisemad tegevused

 • Elamuskeskust hakkab opereerima MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut.

 • Mulgi elamuskeskus saab areneda ja jätkusuutlik olla ainult koostöös piirkonna ettevõtjatega, teiste piirkonna arendajatega, omavalitsustega.

 • Koostööd tehakse Lõuna-Eestis ja Mulgimaa naabruses asuvate potentsiaalsete koostööpartneritega, näiteks Otepää turismipiirkonna arendajad, Sangaste loss, Rukkiküla, Viljandi kultuuriakadeemia, piirkonna omavalitsused; samuti rahvusvaheliste partneritega jt.

 • Nõustajatena kaasatakse erinevate valdkondade spetsialiste, rahvusliku käsitöö, keele, traditsioonide, toidukultuuri tundjaid.

 • Finantsplaan, rahastajate leidmine ja ehitustegevuse teostamine.

 • Turundusplaan.

 • Korraldatakse pärimuskultuuri suurüritusi Sooglemäel.