2023

Mulgi pärand UNESCOsse

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Projekt: Mulgi pärand UNESCOsse

Projekti taotleja ja täitja: Mulgi Kultuuri Instituut

Kestus 01.07.2022 - 01.07.2024

Kontakt: Ave Grenberg, tel 5885 7355, mki@mulgimaa.ee

Rahastus: PRIA Leader-meede Mulgimaa Arenduskoja kaudu

Projekti üldeesmärk on taotleda mulgi pärandi UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kandmist ja tõestada, et tegu on elava pärandiga, mis annab asjassepuutuvale kogukonnale identiteedi ja järjepidevuse tunde.

Projekti tegevused on suunatud kohalikule kogukonnale.

Projektiga on seotud kõik Mulgimaa pärandi vastu huvi tundvad inimesed – lastest täiskasvanuteni. Tehakse aktiivset koostööd kogukonna liikmetega nii ettevõtjate, käsitööliste, kultuuritöötajate, koolide, lasteaedade, noortekeskuste kui ka teiste huvilistega. Seeläbi suureneb huvi ja teadlikkus mulgi pärandist nii kogukonnas kui väljaspool. 

Mulgi pärandi UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kandmine toob Mulgimaale rohkem külalisi ja aitab seeläbi edendada kohalikku ettevõtlust ja innustab arendama loomemajandust. Noorte sidumine projektiga suurendab nende teadlikkust kodupaiga pärandist ja selle kasutusvõimalustest, tugevdades nii identiteeti.

Projekti viiakse ellu koostöös Mulgimaa Arenduskoja ja Baltic ID-ga.

Projekti tulemusel:

• Valmib tugev projektitaotlus UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja esitamiseks. 

• Mulgi pärandi kandmine UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja toetab piirkonna ja mulgi kultuuri arengut. 

• Mulgimaa on teistest piirkondadest selgelt eristuv ja tuntud külastus-sihtkoht.

• Mulgi pärimuskultuur on kogukonna jaoks oma ja oluline ning sellel on kindel sotsiaalne ja kultuuriline funktsioon, mida tahetakse hoida ja edasi anda - aktiviseerub pärimuskultuuril põhinev traditsioonide edasikandmine lastele ja noortele.

• Haridusasutustes tutvustatakse mulgi pärandit, viiakse läbi mulgi pärimuskultuuri tutvustavaid sündmusi, nt pärimuspäevi lasteaedades, Mulgi nädalat, näitusi, töötube jms - noored on rohkem teadlikumad oma kodupaiga pärandist ja suureneb sidusus kodukohaga.

• Mulgi pärand püsib elavana ja tekivad uued väljundid selle kasutamiseks - Mulgi elamuskeskus Tõrva vallas Sooglemäe talus ja Anu Raua keskus Heimtalis. Need mõlemad tutvustavad eri moel mulgi pärimust. 

• Suureneb Mulgimaa külastajate sh välisturistide arv 10% võrra.

• Suurendab nii kohalike kui turistide huvi Mulgimaa ja kohaliku pärandkultuuri vastu ning aitab seda väärtustada ja turundada.

• Aitab suurendada kohaliku omavalitsuse tulubaasi.

• Kommunikatsioonitugi aitab tutvustada Mulgi pärimuskultuuri ja kogu Mulgimaad, tõsta Mulgimaa tuntust nii Eestis kui ka välismaal. 

• Ühistegevused aitavad siduda ja ühendada kogukonda - kaasates nii ettevõtjaid, käsitöölisi, kultuuritöötajaid, koole, lasteaedu, noortekeskuseid ja turismiedendajaid, rahvakultuuri eksperte, teadlasi, mõjuisikud, rahvakultuuriga seotud organisatsioonide esindajaid, praktikuid, ametnikke.

• Kogu projekti tegevus on uuenduslik, viies mulgi pärimuskultuuri maailmatasemele, mille poole mulgid pole siiani veel pürginud.