Uudised

Mulgikiilse uudise om Vikerraadiu eetrin ollu 15 aastet

19. september 2020 kell 22:38

Edimest kõrda ollive mulgikiilse uudise Vikerraadiun 2005. aaste 20. septembrel. Akatusen olli saateke kümme minutit pikk ja eetrin üle nädäli vaheldumisi võrukiilside uudistege. Prilla om saade viieminutiline ja kullete saap sedä egä tõisibe kell 18.45.

Mõte siande mulgikiilne uudistesaade tetä tulli Tarvastu kandist peri aakirjanigul Airi Hallik-Konnulal, kampa tullive kah võrukse ja sedäviisi akaski uudistesaade oleme üits nädäl mulgi- ja tõine nädäl võrukiilne. Raha saadete jaos tulli programmist «Lõune-Eesti kiil ja kultuur». 

"Kui me 15 aastet tagasi mulgi uudistege alustime, olli mulkel juba uug sihen: Kalle Gaston kõrrald mulgi konverensse ja and vällä põnevit raamatit, Alli Laande mülläs Lilli külä ja koolige, Toomas Hendrik Ilves askeld Ärmä talun ja kõnel suure Mulgi valla mõttest, Mulke Seltsi liikme ollive 15 aastet noorembe ja väega ettevõtligu. Nõnda läits, et mia ku Võrumaale ärä karanu mulk tahtse kah midägi Mulgimaa jaos tetä. Sõitse sis mulgi kultuuri pessä Lilli külän ja istseme Alli Laandege aruteme, et mes tegemine sii olla võis. Sääl tekkuski mõte, et mulkel võis olla raadjun omakiilne uudistesaade," tulet Airi Hallik-Konnula 15 aaste tagust aiga miilde. 

Saate toimetejes saigi Airi Hallik-Konnula ja uudise luges ette Kristi Ilves. Mõnikõrd käiti kah Villändin Mulgi murde ringi inimeste käest keelenõu küsimen. Airi, kes elli joba sõs Võrumaal, ots vällä teemade, sõit müüdä Mulgimaad ja võtt usutuse lindi pääle. Sõs rükk ta dikturiteksti papre pääle ja tõi Mulgimaale ettelugeje kätte, sest ääd internetti küläden viil es ole. Ütenkuun sõideti Vikerraadiu Tartu stuudjuse, kun sis Kristi Ilves teksti sissi luges ja toimeteje Toomas Kelt  saate kokku lõigas.

Paari aaste peräst olli joba internet nõnda ää, et sai tekste üitstõisele arvuti abige saata. Kütteind läits järest suurembes ja tüüraha järest väiksembes, es kannate enämb nõndapallu sõita. Kigepäält akas Tartun käimä ettelugeje ütsinde ja lõpus ast Airi Hallik uudiste mant üldse kõrva, sest Võrumaal olli tal omal joba pallu tegemisi ja säält Mulgi uudistege kursin olla olli rasse. Kristi Ilves võtt oma pääle nii toimetemise, usutuste tegemise, keeleosa kui ettelugemise.

Mõni aaste ildamb jõuti nõndakaugele, et toimeteje saap esi saate koduarvutin kokku lõigate ja interneti abige Talna keskusese saata. Sis tulli Kristil saate kokkulõikamine kah ärä õppi. Nüid ei pia saate tegemise jaos enämb Mulgimaalt välläpoole mineme ja sest aast saadik sünnive Mulgi uudise Võrtsjärve veeren. 

Kui mitu mulgikiilset saadet selle 15 aaste joosul om eetrin ollu, ei tää enämb kennigi, a kik nii om linti lugenu Kristi Ilves. Saaten om sõna saanu Nikolai Baturin, Lembit eelmäe, Herta Laipaik, Ants Taul, Alli Laande, Kalle Gaston, Ene Saar jpt. "Kige suuremb tüürõõm om sii, ku ma levvä pääle kikki neid aastit jälle mõne uvve tore inimese, kes mõist ja taht mulgi keeli kõnelde. Egä aaste tulep iki paar siast uut ääd kõnelejet manu või tulep vällä, et kennigi, kes om kunagi ütelnu, et mulgi kiilt ei kõnele, võtap julguse kokku ja kõnelep," sellät kristi Ilves. Enambiste kõneldes saaten pallald mulgi kiilt, a kuulda om ollu kah muid murdit. Väige arva om kah kirjakiilset juttu eetrise lastu, näituses sis, ku olli jutuaamine president Toomas Hendrik Ilvesege.

Saatit saap Vikerraadiu kodulehe päält järgi kah kullete.