Märgatav Mulgi Värk

Ühisprojekt "Piirkonna ettevõtluse tunnusmärgi „Mulgi Värk“ tuntuse ja maine kasv"

Projekti eesmärgid:

Turundus- ja kommunikatsiooniprojekti üldeesmärgiks on tutvustada Mulgimaa kui unikaalse ajaloolis-kultuurilise piirkonna ettevõtlust ühendava märgise: Mulgi Värk tuntust ja mainet üle Eesti, mis annab kohalikele tootjatele lisandväärtuse oma toodete- ja teenuste turundamisel ning toetab kohaliku ettevõtluskeskkonna arengut.

Projekt on oluline tugi kohalikele ettevõtjatele, kuna pandeemiast tingitult on viimastel aastatel vähenenud turism ning sellega seotud võimalused piirkondlikke tooteid ja teenuseid tutvustada. Kohalike tootjate võimalused oma toodete nähtavuseks on seeläbi oluliselt vähenenud. Samuti on seoses covid mõjudega vähenenud ettevõtete eelarvelised võimalused iseseisvaks turunduseks, mis tagaks konkurentsivõime turul.

Tegevused:

  1. Mulgi värk internetikeskkonna loomine (maandumisleht), mis tagab märgi nähtavuse internetikeskkonnas ning on ühiseks maandumisleheks kõikidele märki tutvustavatele kommunikatsioonitegevustele;
  2. Märgi tuntuse ja maine kasvu kommunikatsiooniplaani koostamine: plaan sisaldab tegevusi, mis tutvustavad märki nii meedias kui ka sotsiaalmeedias.
  3. Märgi brändistrateegia koostamine (dokument, mis kirjeldab olulised tunnused ja argumendid, mida kommunikatsioonitööde sisuloomes kasutatakse, et tagada soovitud kuvandi levik)

Partner: MTÜ Mulgi Elamuskeskus

Kogumaksumus: 27 187 €, sellest toetus 24 468,30 €