Mulgi luu

Ilvese Kristi luu

Kudas ma Villändin mulgi asja käisi aaman

Kudas ma linnan kohvipoodin käisi

Uus aig

Miu memm, miu taat

Ilves Ärni

Salmiksit

Mia ole sündünü 1977. aastel Villändimaal Tarvastu vallan.  Kuni kuuliminekuni elli mia oma vanaesä-vanaemä man Võrtsjärve veeren Järvekülän. Säält om peri kah miu mulgi kiil.

Kooliaig läits  mul müüdä Villändin ja 1995. Aastel lõpeti ma sääl Jakobsoni gümnaasiumi. Pääle sedä lätsi ma Tartu ülikuuli eesti kiild ja kirjandust õpma. Joba sääl tekkusi mul uvi mulgi murdekeele vastu ja miu bakalaureusetüü sai pealiskirjas „Adverb Mulgi murdes“. Pääle ülikooli lõpetemist 2000. aastel jäi ma Tartuse ja tei läbi kah kooliõpeteje ammatiaaste. 2001. aastel sai ma kätte eesti keele ja kirjanduse õpeteje ammatipapre. 

2001. aaste sügüse lätsi ma Olustverre eesti keele õpetejes. Olli sääl nii põhikoolin ku teenindus- ja maamajanduskoolin. Pääle edimese latse sündümist 2005. aastel tulli ma kodukanti tagasi ja tüüti paar aastet kah Tarvastu gümnaasiumin . Ku 2008. aastel tõine laits sündüs, jäi ma koolist pikembele puhkusele ja es läägi enämb tagasi, sest järest olli manu tullu aakirjanduse ja mulgi keelege seot tegemisi. Vahepääl olli ma jõudan akate kah Tartu ülikooli man magistreraadi tegeme. Kutsemagistre papre sai ma kätte 2012. aastel ja sii and mulle manu lõune-eesti keele ja kultuuri õpeteje kutse.

Miu edimene  mulgiteemaline tüü akas pääle 2005. aaste sügüse, ku akassime üten Airi Hallikuge Vikerraadjun mulgikiilsit uudisit tegeme. Uudisi tii ma siiamaani. Akatusest pääle olli ma kah mulgi keele sõnastigu tüürühmän. 2008. aastel sai miust  mulgikiilse aalehe Üitsainus Mulgimaa toimeteje.  Mulgi Kultuuri Instituudi man tei ma läbi kah Mulgimaa tiijuhte õppuse ja ole tiijuhis ollu Tarvastu vallan Ennuksemäe mõtsavellepunkre man ja mujal kah. 

Edespidi tullive manu viil Tarvastu vallalehe toimetemine, Mulgimaa kuulmeistride koolitemine, mitme tüüvihu ja õppematerjali kokkusäädmine ja pallu esitsugutsit mulgi keelege seot projekte, näituses mulgikiilse lauluvihu välläandmine, mulgi lavvamänge tegemine, mulgi murderinge juhatemine jpm.
Ma ole süämege mulgi keele ja kultuurige seot tegemiste man ollu kümme aastet, a sii tüü lääp järest põnevembes. Esi saa järest targembes ja joba om, midä tõistel uvilistel edesi anda.